Nasjonale turistveger har siden 1994 stått bak en unik målrettet satsing på kunst langs utvalgte vegstrekninger i Norge. I tillegg til et omfattende arkitekturprogram, har Nasjonale turistveger initiert og produsert noen av Norgeshistoriens mest ambisiøse permanente samtidskunstprosjekter – plassert i direkte dialog med landskap.

Prosjektet bidrar til å løfte frem særegne kvaliteter ved den norske geografien, fremheve vegens møte med naturen og forsterke den unike opplevelsen av å reise gjennom landskapet. Kunstnerne inviteres med bakgrunn i en omfattende og grundig utvelgelsesprosess.

Vi ser etter kunstnere med en praksis som på ulike måter er en del av samtiden, og som skaper kunstverk som kan inngå i en meningsfull dialog med omgivelsene. Blant de ferdige prosjektene finnes kunstverk laget av norske og internasjonale samtidskunstnere som er blant de fremste på sine felt.

Med utgangspunkt i egen praksis har hver kunstner utviklet et helt nytt prosjekt som bidrar til varig stedsskaping og kunstnerisk dialog med landskap og omgivelser.
Ambisjonen er å sette sammen et program som vektlegger kunstnerisk kvalitet og mangfold, og som legger til rette for engasjement og samspill mellom mennesker og natur, kunstverk og omgivelser.

Målet er at disse møtepunktene utvider og utfordrer opplevelsen av kunst og natur; at kunstverkene bidrar til å skape destinasjoner, samtidig som de undersøker sentrale spørsmål omkring natur, geografi, landskap, historie og identitet.
Med stedstilpassede kunstverk på utvalgte steder, fra Jæren i sør til Varanger i nord, er målet at alle de 18 turistvegene skal ha sitt kunstverk. For tre av vegene ivaretas dette av Skulpturlandskap Nordland sine verker.

I 2024 finner man kunst i regi av Nasjonale turistveger langs åtte strekninger. Fem av disse verkene er supplert med bøker i en egen bokserie utgitt av Press forlag.