Illustrasjon Gjendeosen - Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL

Gjende er ein av ti store turistattraksjonar som får eit solid løft gjennom Statens vegvesen sitt arbeid med Nasjonale turistvegar. Målet med satsinga er å styrke norsk reiseliv sin konkurransekraft lokalt, regionalt og nasjonalt.

Fullføringa av turistveganlegget ved Gjende består av eit nytt servicebygg med kiosk/café med kjøkken, nødvendige lagerrom, personalrom, tekniske rom og toalettanlegg. Omkringliggjande uteareal skal opparbeidast enkelt og estetisk. Kostnadsramma for byggefase 2 er på 45 - 50 mill.kr, finansiert med turistvegmidlar.

Illustrasjon Gjendeosen 1 - Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL
Illustrasjon Gjendeosen - Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL

Det nye bygget blir på ca. 350 kvadratmeter og består av trekonstruksjoner med tre og glas i fasadane og tak med trepanel, i same stil som bygga på Gjende og Reinsvangen som blei tekne i bruk i 2019.

Dagens kioskbygg skal rivast når det nye bygget er på plass, men skal drivast som tidlegare i 2022. Anleggsområdet vil bli gjerda inne og jobben gjennomført med vekt på å avgrensa ulempene for publikum og næringsaktørane.

Illustrasjon Gjendeosen - Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL
Med det nye terminalbygget blir Gjende betydeleg oppgradert og ein komplett fjellterminal for dei mange titusen besøkande frå inn- og utland. Illustrasjon Gjendeosen - Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL

Med det nye terminalbygget blir Gjende betydelig oppgradert og ein komplett fjellterminal for dei mange titusen besøkande frå inn- og utland. I den første byggefasen blei det etablert ei ny solid brygge for Gjendebåten med eit funksjonelt lagerbygg og med ei utforming som støttar opp om stemninga på staden. Utfartsparkeringa på Gjendeosen blei flytta til ein utvida parkeringsplass på Reinsvangen, som blei utstyrt med eit servicebygg med toalett og sykkelparkering.

Utbygginga ved Gjende saman med fullføring av prosjekta ved Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda og Torghatten på Helgelandskysten er dei største tiltaka som inngår i satsinga på Nasjonale turistvegar dei kommande åra.

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL
Entreprenør: Brun Bygg AS