Ersfjordstranda

Ersfjordstranda ligger innerst i Ersfjord på Senja, omgitt av høye fjell på tre sider som danner et storslått landskapsrom.

Arkitekt:
Tupelo Arkitektur
Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2014
Ersfjordstranda. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

Tupelo Arkitektur:

Den hvite sandstranda er et yndet friluftsområde. Stranda grenser opp mot sanddyner, som er en helt spesiell vegetasjonstype som er sjeldent i Norge. På fine sommerdager kunne det stå 60 biler parkert langs vegen og på gressletta ned mot stranda. Dette medførte kaos og stor slitasje på sårbar vegetasjon. En parkeringsplass og et toalett ble lagt i området hvor inngrepene i naturen ble minst mulig. Toalettet har fått en trekantet geometrisk form som speiler fjellene rundt. Utsiden er kledd i Corten. Metallets rustfarge vil sikre at bygget glir inn i omgivelsene i alle årstider. Innsiden av toalettdelen er kledd i polert rustfritt stål. Et glasstak fyller toalettet med lys og gir utsikt til omkringliggende natur. I mørket kan bygget fungere som en lanterne ved enkel intern belysning.

Østengen og Bergo AS:

På fine sommerdager stod mange biler parkert langs vegen og ut på grassletter og sanddyner på Ersfjordstranda. Dette medførte trafikkaos og stor slitasje på sårbar sanddynevegetasjon. Østengen & Bergo utarbeidet en landskapsanalyse som grunnlag for å vurdere lokalisering av ny parkeringsplass i et veldig sårbart landskap.

Analysen endte opp i en anbefaling om plassering og utforming av p-plassen i det minst eksponerte alternativet med den minst verdifulle naturtypen. Anbefalt løsning plasserer parkeringsplassen delvis bak en eksisterende sanddyne. Det ble lagt vekt på at p-plassen slutter seg til sanddynens opprinnelige form uten å gjøre inngrep. Plassering av toalettbygg, stier og sitteplasser i et sårbart terreng var også en del av oppgaven.

Bygningen er utformet av Tupelo Arkitektur
Rasteplassen er utformet av Østengen og Bergo AS

Til Ersfjordstranda

Skjervsfossen

Skjervsfossen er en stor naturattraksjon som ligger ved en av innfallsportene til Nasjonal turistveg Hardanger.

Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2016
Skjervsfossen. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Både rasteplassen og området rundt var preget av slitasje, og fossen var vanskelig tilgjengelig. Ved parkeringsplassen hvor stien starter står et bygg som ligner en stram monolitt. Bygget har en overflate av stein og huser et toalett og et lite teknisk rom/lager. Innsiden er kledd med landbruksfiner, veggen mot elva og ytterdører er kledd med galvaniserte plater.

Nå er det laget stier og turer med ulike opplevelser av fossen. Flere av stiene er universelt utformet og lett tilgjengelig. Stier, trapper og rekkverk er diskret formet i terrenget slik at Naturen spiller hovedrollen.  Skjervsfossen naturvandring gjør det mulig å oppleve fossen på forskjellige måter og fra ulike punkt. «Kanten» går tett inntil fossens stup, «Hylla» og «Nedre Hylla» gir et dramatisk og nært syn av fossen fra to mellomliggende nivå. «Trappa» ligger godt inn i det bratte landskapet og binder øvre og nedre nivå sammen. «Dusjen» gir nærkontakt med det våte element. Ved starten av stien inn til fossen er det laget en parkeringsplass.

Til Skjervsfossen

Sluppen

På vegen opp frå Lærdalsøyri til Aurlandsfjellet ligg Sluppen og den sprudlande fossen i Vardahaugselvi.

Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2023
Sluppen rasteplass, Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet.
Sluppen rasteplass, Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Her er den gamle parkeringslomma no oppgradert til ein enkel rasteplass med plass til fire bilar og rastebord med universelt tilgjenge.

Ambisjonen har vore å ta tak i dei kvalitetane som er på plassen, styrke desse og gje plassen eit særpreg som gjer at dei vegfarande vil ta seg ein pause.

Plassen er avgrensa av ein bølgete natursteinsbrystning inspirert av dei mjuke formene til elvelandskapet rundt. Det er nytta lokal naturstein i anlegget slik at alle murar, kantar og trapper sklir naturleg inn i naturen og landskapet.

Rasteplassen sitt øvre nivå er gruslagt og byr på ein hyggeleg og universelt utforma sitjeplass som ligg litt heva over parkeringsplassen. Her står eit lite infoskilt som fortel dei  besøkande om moglege turar i området. For dei som vil bevege seg, er det tilrettelagt ein sti med trapper ned til elva. Stien er lagt nennsamt i landskapet for å gjere minst mogleg terrenginngrep og for å ta vare på eksisterande tre. Frå stien kan ein gå over ei bru og komma seg ut i terrenget, enten fram til fossen eller lenger ut i landskapet.

Langs stien er det laga to ulike sitjeplassar med benkar som er trekt noko unna sjølve gangstien. Den eine ligg inntil stien, den andre litt ut i skogen langs eit eksisterande tråkk. Her vil ein kunne oppleve litt meir ro enn nede ved den brusande de elva.

Til Sluppen

Torghatten

Gjennom arbeidet med Nasjonale turistveger har Statens vegvesen hatt som mål å heve kvaliteten på infrastruktur og sørvistilbud ved Torghatten.

Arkitekt:
Atelier Oslo AS
Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2024
Steintrapp og hvilebenker ved Torghatten. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

Atelier Oslo AS

Det nye sørvisbygget er relativt lavmælt der det ligger med nærkontakt til bekken og naturen i bakkant. Steinuren og den frodige vegetasjonen ligger rett bak bygget, og lenger oppe kan du skimte de blankskurte bergene.

Servicebygget består av tre toaletter, ett HC-toalett med stellemuligheter samt ett lager og teknisk rom. I bygget er det også etablert et mindre utstillingslokale.

Taket på det nye arkitekttegnede servicebygget er konstruert med heltrebjelker som ligger i ulike retninger og krager ut over laftede toalett- og utstillingsrom. Det halvtransparente glasstaket dekker trekonstruksjonen og gir lys til toalettene, utstillingen og uteplassen.

Rundt huset finner man ulike overdekkede soner der du kan søke ly for vær og vind mens du sitter, venter, pakker sykkelen eller tar på deg hjelm og klatreutstyr.

Sydøst for bygget er det etablert en forplass mellom servicebygget og fylkesvegen i plasstøpt betong. Sykkelparkering er etablert i tilknytning til bygget. Soner med vegetasjon danner skjerming mot vegen og parkeringsplassen og er opparbeidet med stedegen vegetasjon.

Parkeringsplassen ligger nordvest for servicebygget og er tilrettelagt med 5 HC-plasser, 10 bobilplasser og 61 bilplasser. Det er etablert en stopplomme for rutebuss mot servicebygget, samt fire oppstillingsplasser for turistbusser langs fylkesvegen. Alle trafikkarealer er bundet sammen med tilrettelagte gangsoner for myke trafikanter.

Turistattraksjonen fremstår nå som en tilrettelagt opplevelse av natur og arkitektur til glede for de mange besøkende

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Brønnøysund kommune og Nordland fylkeskommune.

Utstilling: Trollfjell UNESCO Geopark.
Entreprenør: OK Kristoffersen

Østengen & Bergo AS

Da prosjektet med Torghatten startet opp i 2018 var stien lite tilrettelagt for en stadig økende bruk av området. Stien var smal og ulendt og det fantes ingen sammenhengende sti rundt og gjennom Torghatthullet. Overvann fra fjellsidene vasket deler av stien vekk og rasfare og steinsprang gjorde at stien var direkte farlig å ferdes på.

Gjennom turistvegarbeidet er det lagt ca. 3 km sti, som en rundtur opp til og gjennom Torghatthullet fra begge sider.

Ved starten av stien er det etablert nytt servicebygg og oppholdsplass, ny parkering og veganlegg. Det er også laget ny trapp i stål og naturstein som leder deg trygt gjennom Torghatthullet.

En ny universell kyststi er etablert fra serviceområdet og rundt kysten, til glede for alle brukere. Rundturen tar deg gjennom en naturopplevelse, hvor stien er tilpasset og skal gjenspeile følelsen og karakteren til de ulike landskapsrommene opp langs stien; fra åpne landskapsrom med spektakulær utsikt, den trolske stemningen gjennom bjørkeskogen til de stupbratte urene og det åpne kyststrekket ut mot havgapet.

Prosjektets farge- og materialpalett har tatt utgangspunkt i karakteristikken i naturen på stedet, og stistrekningene er utformet vekselvis i lokal naturstein, norsk naturstein eller lokal grus tilpasset de ulike situasjonene.

Langs rundturen er det etablert flere steder for opphold og rast med god utsikt. Langs stien er det også satt opp tavler med informasjon om historiske, landskapsmessige og geologiske kuriositeter.

Vann ledes nå vekk fra stien og ned i vakre stedstilpassede renner av naturstein. Ved serviceplassen er bekken, som før lå flere steder i rør, åpnet og man kan nå krysse bekken på klopper. Vannet som før ble ansett som et problem, er nå brakt frem til glede for turgåere.

Prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for en trygg og tilgjengelig stitrasé som byr på fantastiske naturopplevelser, så vel som undring, forskning og undervisning, og som kan håndtere økt bruk i fremtiden uten ødeleggelse av naturen.

I 2021 og 2022 ble det gjennomført en forberedende entreprise for å sikre fjellet inn mot og gjennom Torghatthullet. Dette ble gjennomført av Stetind entreprenør AS.

Entreprenør: OK Kristoffersen og Stibyggjaren AS

Til Torghatten